اسانس تقویت چاکرای پنجم

چاکرای گلو خود را متعادل کنید

چاکرای گلو متعادل برای ارتباطات درونی و بیرونی مهم است.

ویژگی ها

  • خود بیانی
  • ارتباط
  • هدایت روح
  • اراده الهی
  • بین روح و جسمتان ارتباط عمیق تری برقرار می گردد
  • مهارت های کلامی تان را ارتقاء ببخشید
  • با دیگران به آسانی ارتباط برقرار کنید
  • در نوع سخن گفتن از آرامش و متانت بیشتری برخوردار خواهید شد
  • کمک به متعادل سازی و باز شدن چاکرا گلو

هنگامی که چاکرای گلو به خوبی کار نمی کند، ممکن است در شناخت یا بیان حقیقت شخصی خود یا دسترسی به شهود یا شناخت درونی خود دچار مشکل شویم. سایر شاخص های رایج، نشانه هایی از شخصیت منزوی و سرکوب شده احساسات، نیازها یا جریان خلاق هستند.

چاکرای 5درباره چاکرای گلو

 

چاکرای گلو شما در بدن اتری در ناحیه گلو فیزیکی قرار دارد. از این مرکز ما جهان را از طریق رسانه صدا تجربه می کنیم. هنگامی که به خوبی کار می کند به عنوان یک مرکز ارتباطی عمل می کند که ارتباطات درونی و بیرونی را تسهیل می کند. در سطح بیرونی، به عنوان توانایی برای بیان کامل حقیقت و خلاقیت ما در جهان آشکار می شود. در سطح درونی، نقطه دسترسی به سطوح ذهنی بالاتر است که از طریق آن می توانیم از روح خود الهام و راهنمایی دریافت کنیم. بنابراین با روشنگری و بیان اراده الهی در جهان مرتبط است.

موضوعات اصلی مربوط به چاکرای پنجم :

– ارتباط با دیگران

– فصاحت بیان و کلام (کسی که به راحتی حرف  و کلام خود را به شیوایی بیان می کند)

– الهامات

– قدرت و نیروی قوی در روح و روان

– فلسفه

– قدرت خلاقانه

– استعداد در هنر و موسیقی

اندام های مرتبط با چاکرای ویشودها :

انرژی این چاکرا بر مناطق گلو ، حنجره ، مری و نای تاثیر گذار است و نوع تنفس ، صوت و صدا بسیار تحت تاثیر این چاکرا می باشد

1
تومان۵۲۰.۰۰۰