اسانس تقویت چاکرای هفتم

چاکرای تاج (چاکرای هفتم) خود را متعادل کنید

چاکرای تاج پیوند ما با ابعاد واقعیت فراتر از سطح مادی است.

ویژگی ها

  • ارتباط معنوی
  • ادراکات ما فوق روحی
  • تجربه ی دنیای روح
  • فهم و شناخت خداوند
  • روشن ضمیری
  • همبستگی و وحدت با کائنات
  • خودشناسی حقیقی
  • یکی شدن با کائنات

هنگامی که چاکرای تاج به طور کامل کار نمی کند، ممکن است فقدان آگاهی معنوی و در نتیجه دشواری در دیدن فراتر از وجود بعد سوم به طریق معنی دار وجود داشته باشد.

چاکرای هفتدرباره چاکرای هفتم (چاکرای تاج)

چاکرای تاج شما در بدن اتری در ناحیه تاج سر قرار دارد. ما را به دنیای بزرگتر فراتر از وجود مادی باز می کند و ما را با فضای بی زمان همه دانسته ها پیوند می دهد. نماد گل نیلوفر آبی از دیرباز با این چاکرا و به حالت روشنگری که می توانیم از طریق رسیدن به آگاهی ناب که نمایانگر آن است به دست آوریم، مرتبط بوده است.

در گیری های این دنیا و مسائل مربوط به آن از اولین پیامد های ناهماهنگ بودن انرژی این چاکراست.

چاکرای تاج بر تمام چاکراهای پایین تر تسلط دارد بنابراین کمترین تحولات در این چاکرا روی همه چاکراها و بدن تاثیر خواهد گذاشت.

چاکرای هفتم جایگاه تکامل انسانی ست در واقع آغاز و پایان همه هستی ما از این چاکراست

مرکز اصلی دریافت انرژی و تقسیم انرژی های کیهانی مورد نیاز بدن است.

برای هر یک از چاکراها اسانس مخصوص آن وجود دارد، تا با استفاده از آن در پاکسازی چاکرا، و تعادل چاکرا استفاده کنید. 

0
تومان۵۲۰.۰۰۰