اسانس تقویت چاکرای ششم (چشم سوم)

چاکرای چشم سوم خود را متعادل کنید

چاکرای چشم سوم متعادل پنجره ای به سوی آگاهی بالاتر است.

ویژگی ها

 • بینش
 • تصور و خرد درونی
 • توانایی های متافیزیکی تان تقویت و فعال می شود
 • شهود و شناخت درونی
 • دریافت ادراکات و الهامات و شهود اتفاقات خارج از محدودیت های دنیای مادی
 • از طیف وسیع نگرانی ها و حساسیت های بی مورد رها می شوید
 • خصوصیت زود رنج بودنتان به شکل قابل توجهی کمتر می شود
 • سیستم ایمنی و اعصابتان تقویت می شود
 • قدرت حافظه تان ارتقاء می یابد
 • کمک به باز کردن چشم سوم

وقتی چاکرای ششم به طور کامل کار نمی کند، می توانیم مشکلاتی را در شناخت درونی یا شهود و کمبود ایمان به خود و جهان تجربه کنیم. همچنین می تواند منجر به رویکرد ذهنی بیش از حد به زندگی، ناتوانی در تمرکز افکار و احساس گیر افتادن در جزئیات کوچک زندگی شود. وقتی این چاکرا به طور کامل کار نمی کند، احساس اینکه “نمی دانم” بسیار رایج است.

چاکرای 6درباره چاکرای چشم سوم

چاکرای ششم یا چاکرای چشم سوم، در بدن اتری در ناحیه پیشانی قرار دارد. این مرکز انرژی با زبان نور یا آگاهی بالاتر طنین انداز می شود. هنگامی که به خوبی کار می کند، جریان شهود و خرد درونی را از روح ما تسهیل می کند که به ما امکان می دهد “تصویر بزرگتر” زندگی خود را ببینیم. بینایی درونی یا بینایی روانی مربوط به این چاکرا است.

موضوعات اصلی مربوط به چاکرای ششم:

– الهامات

– دانایی

– خرد و فهم

– احساسات

– قوه ی تخیل

– تجسم خلاق

– خودشناسی (شناخت توانایی های روحی و جسمی خود)

اختلال و انسداد در چاکرای ششم باعث:

– نداشتن فکری آزاد و راحت

– عدم شناخت و فهم کافی در تصور خلاق

– فقدان دید باز و وسیع

– گیر افتادن در تونل های محدود واقعیتی

– تکیه بیش از حد بر قوه عقل و منطق

– نداشتن تمرکز حواس کافی

– ضعف در یادگیری

– فراموشی و آلزایمر

– انزوا طلبی

– بیماری های روحی و روانی

– دوگانگی شخصیت

– اختلال در عملکرد غده هیپوفیز و غدد وابسته

– ضعف در سیستم ایمنی و اعصاب

این چاکرا تاثیر بسزایی بر حافظه موقت ما دارد و بر حواسی همچون بینایی و شنوایی و بویایی بسیار تاثیر گذار است.هورمون ها و سیستم عصبی بدن ما تحت تاثیر انرژی چشم سوم یا آجنا می باشد.

از طریق چشم سوم می توان با دنیای روح ارتباط برقرار کرد. چاکرا آجنا وسیله ی برقراری ارتباط با الهامات ، شناخت و فهم حقایق خارج از عالم مادیات و دنیا می باشد.

پیش گویی آینده ، خواندن افکار و دیدن آینده و قدرت پیشگویی تحت تاثیر مستقیم میزان فعالیت و انرژی چاکرای آجنا قرار دارد.

توانایی شما در درک و پذیرش الهامات فراحسی افزایش می یابد و با تمرین های مکمل در کنار این فایل می توانید از قابلیت های مسلم روحی تان بهره ببرید

با تقویت چشم سوم (چاکرای آجنا) قدرت شهود و ادراکات فرا حسی در  شما افزایش می یابد

توانایی شما در درک و پذیرش الهامات فراحسی افزایش می یابد و با تمرین های مکمل می توانید از قابلیت های مسلم روحی تان بهره ببرید

برای هر یک از چاکراها اسانس مخصوص آن وجود دارد، تا با استفاده از آن در پاکسازی چاکرا، و تعادل چاکرا استفاده کنید. 

0
تومان۵۲۰.۰۰۰

اسانس تقویت چاکرای هفتم

چاکرای تاج (چاکرای هفتم) خود را متعادل کنید

چاکرای تاج پیوند ما با ابعاد واقعیت فراتر از سطح مادی است.

ویژگی ها

 • ارتباط معنوی
 • ادراکات ما فوق روحی
 • تجربه ی دنیای روح
 • فهم و شناخت خداوند
 • روشن ضمیری
 • همبستگی و وحدت با کائنات
 • خودشناسی حقیقی
 • یکی شدن با کائنات

هنگامی که چاکرای تاج به طور کامل کار نمی کند، ممکن است فقدان آگاهی معنوی و در نتیجه دشواری در دیدن فراتر از وجود بعد سوم به طریق معنی دار وجود داشته باشد.

چاکرای هفتدرباره چاکرای هفتم (چاکرای تاج)

چاکرای تاج شما در بدن اتری در ناحیه تاج سر قرار دارد. ما را به دنیای بزرگتر فراتر از وجود مادی باز می کند و ما را با فضای بی زمان همه دانسته ها پیوند می دهد. نماد گل نیلوفر آبی از دیرباز با این چاکرا و به حالت روشنگری که می توانیم از طریق رسیدن به آگاهی ناب که نمایانگر آن است به دست آوریم، مرتبط بوده است.

در گیری های این دنیا و مسائل مربوط به آن از اولین پیامد های ناهماهنگ بودن انرژی این چاکراست.

چاکرای تاج بر تمام چاکراهای پایین تر تسلط دارد بنابراین کمترین تحولات در این چاکرا روی همه چاکراها و بدن تاثیر خواهد گذاشت.

چاکرای هفتم جایگاه تکامل انسانی ست در واقع آغاز و پایان همه هستی ما از این چاکراست

مرکز اصلی دریافت انرژی و تقسیم انرژی های کیهانی مورد نیاز بدن است.

برای هر یک از چاکراها اسانس مخصوص آن وجود دارد، تا با استفاده از آن در پاکسازی چاکرا، و تعادل چاکرا استفاده کنید. 

0
تومان۵۲۰.۰۰۰